องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

เที่ยวบ้านเขาพระ อ.อู่ทอง สัมผัสเสน่ห์และภูมิปัญญาชาวไทพวน 1625727900
พุหางนาค จ.สุพรรณบุรี มรดกทางธรรมชาติที่สร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืน 1625976180
กินอยู่ตามวิถีพอเพียง ณ ชุมชนบ้านดงเย็น พร้อมเรียนรู้วิถีเกษตรอินทรีย์ 1626058080
ยกระดับ "สุพรรณบุรี" เข้าสู่การท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 1625820000
เมืองโบราณอู่ทอง เล็งเชื่อมเส้นทางท่องเที่ยว 1625819640
ตามรอย “พระพุทธปุษยคีรีศรีสุวรรณภูมิ” จ.สุพรรณบุรี พระพุทธรูปแกะสลักหน้าผาสุดงดงาม 1625727000