องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.9 เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการสื่อสารแบรนด์การ ท่องเที่ยวทะเลสาบสงขลาและเมืองท่องเที่ยวสําคัญบริเวณที่ราบลุ่มทะเลสาบสงขลาสู่การเป็นแหล่ง ท่องเที่ยวคุณค่าสูง (High Value Tourism) เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น 1697096880
อพท.๙ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน 1691916000
อพท.๙ เข้าร่วมการประชุมตามโครงการพัฒนาในเขตเทศบาลนครสงขลา 1691915280
อพท.9 ร่วมกิจกรรมการติดตามความก้าวหน้าและผลการดำเนินงานภายใต้โครงการส่งเสริมการนำกลุ่มวิจัย วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงท่าช้างฟื้นฟูเศรษฐกิจ จังหวัดพัทลุง 1691661360
อพท.9 เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนพื้นที่มรดกทางการเกษตรโลก “การเลี้ยงควายปลักและระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำทะเลน้อย” 1691399040
อพท.9 ร่วมหารือและลงพื้นที่แนวเขตโบราณสถานในพื้นที่ตำบลหัวเขา อำเภอสิงหนคร จังหวัดสงขลา 1691396400
อพท.9 ร่วมกิจกรรม "Music and Night at the Museum" ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติสงขลา 1691392140
อพท.9 หารือการขับเคลื่อนแผนงานโครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา 1691389860
อพท.9 หารือแผนงาน/โครงการ ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา จังหวัดสงขลา 1689953940