องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.๗ ลงพื้นที่ศึกษารายละเอียด กิจกรรมทางเทคนิค วิทยาศาสตร์ และงานวิศวกรรม งานก่อสร้างกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการ เส้นทางพุทธธรรมหรือสะพานทางเดินศึกษาธรรมชาติเมืองโบราณอู่ทอง (Sky walk) 1667982480
อพท.๗ ร่วมประชุมคณะทำงานประเมินพื้นที่ท่องเที่ยวเพื่อประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน จังหวัดราชบุรี ครั้งที่ ๑/๒๕๖๕ 1667827200
การนำเสนอผลงานเพื่อเข้ารับ การพิจารณารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (กินรี) ครั้งที่ 13 1628505960
อพท.7 จัดประชุมขับเคลื่อนแผนพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่นยืน ระยะ 6 ปี 1628505240
อพท.7 ร่วมกับ บริษัท มาตรศรี กรุ๊ป สนับสนุนถุงยังชีพ ร่วมส่งกำลังใจให้กลุ่มศิลปินคนดนตรีสุพรรณบุรี 1628505060
กิจกรรม "ท่องดินแดนประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี" (one day trip) 1628504760
นโยบายการจัดการอย่างยั่งยืน 1625638140
สำนักงานพื้นที่พิเศษ 7 ร่วมกันต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมพัฒนาการท่องเที่ยว สปป.ลาว 1625638200
แนะนำตัวต่อภาคีเครือข่ายพัฒนาเมืองอู่ทอง 1625751360