องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.๗ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการจัดทำใบสมัครการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 1679551320
อพท.๗ จัดประชุมรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ ประกอบการจัดทำใบสมัครการเข้าร่วมเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 1679551140
อพท.๗  ให้การต้อนรับคณะผู้แทนจากสำนักงบประมาณ เพื่อติดตามผลการดำเนินโครงการพัฒนาพุทธมณฑลประจำจังหวัดสุพรรณบุรี 1679304360
อพท.๗  นำเสนอข้อมูลบทบาท ภารกิจ และแนวทางการดำเนินงาน ในการร่วมขับเคลื่อนจังหวัดสุพรรณบุรีสู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ (ด้านดนตรี) องค์การยูเนสโก 1679134980
อพท.๗ ประชุมหารือแนวทางการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืนกับคณะทำงานขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ฯ จังหวัดกาญจนบุรี 1678861860
ดร.สมจินต์ ชาญกระบี่ ผู้จัดการสำนักงานพื้นที่พิเศษที่ ๗  ให้สัมภาษณ์ผู้สื่อข่าวสถานีโทรทัศน์ช่อง ๗ นำเสนอก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดี 1678786320
อพท.๗  จัดประชุมชี้แจงการดำเนินโครงการและรับฟังความคิดเห็น กิจกรรมขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเมืองโบราณอู่ทองและพื้นที่เชื่อมโยง ตามเกณฑ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนโลก (GSTC) 1678445160
อพท.๗ ให้การต้อนรับรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานของสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๗ 1678175160
อพท.๗ จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาชุมชนไปสู่การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ (Creative Tourism) ณ ชุมชนท่องเที่ยวต้นแบบจังหวัดน่าน ภายใต้การสนับสนุนโดยสำนักงานพื้นที่พิเศษ ๖ เมืองเก่าน่าน 1677836520