องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ยกระดับพื้นที่ย่านเมืองเก่าสงขลา ตามมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวล 1721268480
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมงานโครงการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้านพิธีกรรมโนราโรงครูตำบลพนางตุง 1721028000
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมงานโครงการสืบทอดศิลปะการแสดงพื้นบ้าน พิธีกรรมโนราโรงครูตำบลพนางตุง 1721026200
🚨🚨🚨 FINAL CALL! นับถอยหลัง 3 วันสุดท้ายในการเปิดรับสมัคร ใครยังไม่ได้สมัคร รีบด่วนเลย!! Sustainable Tourism Innovation 2024 1716792840
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ร่วมจัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนจังหวัดสงขลา สู่เครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ องค์การยูเนสโก (ด้านอาหาร) ครั้งที่ 1/2567 1715068800
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ประชุมหารือการบูรณาการแผนงาน โครงการด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสงขลาเพื่อจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 ครั้งที่ 2 1714553400
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมคัดเลือกข้อเสนอ ผลงานนวัตกรรม (Pitching) ประจำพื้นที่ภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1714532340
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลาจัดประชุมทบทวนกิจกรรม/โครงการ เพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อนเมืองสงขลาสู่เมืองสร้างสรรค์ ด้านอาหารของยูเนสโก ประจำปีงบประมาณ 2567 - 2569 1714530360
อพท.ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา เข้าร่วมกิจกรรมเสวนาในงานเปิดตัว “หน่วยงานขับเคลื่อนนวัตกรรมเพื่อสังคมประจำพื้นที่ภาคใต้” ประจำปีงบประมาณ 2567 1714470360