องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.เชียงราย ลงพื้นที่คืนผลการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ชุมชนบ้านศรีดอนชัย อ.เชียงของ ชุมชนเป้าหมายการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2567 1706006400
อพท.เชียงราย ลงพื้นที่คืนผลการประเมินศักยภาพการท่องเที่ยวโดยชุมชน แก่ชุมชนบ้านสันธาตุ อ.เชียงแสน 1706005740
อพท.เชียงราย ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนเม็งรายมหาราช และสืบชะตาเมืองเชียงราย เนื่องในโอกาสครบรอบ 762 ปี 1706264580
อพท.เชียงราย ร่วมกับ  สำนักท่องเที่ยวโดยชุมชน ยกระดับเส้นทางท่องเที่ยวโดยชุมชนวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวเพื่อสังคมเชียงแสน อ.เชียงแสน สู่เส้นทางท่องเที่ยวแบบคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบ Smart CBT ของ อพท. 1706193720
อพท.เชียงราย ร่วมกับ สทช. ลงพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย เพื่อจัดกิจกรรมยกระดับชุมชนที่ปลดปล่อยคาร์บอนจากการลดของเสียจากกิจกรรมท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างสมดุล ณ ชุมชนบ้านสันทางหลวง อ.แม่จัน 1706193240
อพท.เชียงราย ร่วมกับ สำนักพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ UNESCO ระหว่างเมืองเชียงใหม่กับเมืองเชียงราย 1705940820
อพท.เชียงราย ร่วมกับสำนักพัฒนาขีดความสามารถด้านการท่องเที่ยว เชิญเมืองเชียงใหม่ร่วมแลกเปลี่ยนรู้การต่อยอดเมืองสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์กับชุมชนบ้านสันทางหลวง 1705940400
อพท.เชียงราย ร่วมเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1705062360
รองผู้อำนวยการ อพท.(1) เข้าพบนางอุบลรัตน์ พ่วงภิญโญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย 1705041240