องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

ข่าวประชาสัมพันธ์พื้นที่พิเศษ

อพท.เชียงราย เข้าร่วมกิจกรรมทดสอบเส้นทางท่องเที่ยวและประชาสัมพันธ์ “เส้นทางท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ” 1721889300
อพท.เชียงราย ร่วมตรวจประเมินมาตรฐานการท่องเที่ยวอาเซียน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ 1721697420
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดงานดอกไม้ในสายฝน ณ นครเชียงราย 1721480940
อพท.เชียงราย เริ่มดำเนินกิจกรรมพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนในพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนเชียงราย 1721481240
ร่วมให้ข้อมูลการอนุรักษ์และพัฒนาศิลปะกรรมเชิงสร้างสรรค์กับคณะกรรมการการทุนเพื่อการอนุรักษ์อาคารเก่าเมืองน่าน 1721060340
อพท.เชียงราย ร่วมกิจกรรมพัฒนาการท่องเที่ยวกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่พิเศษฯ เชียงราย 1720602780
อพท.เชียงราย ลงพื้นที่ดำเนินการตามข้อสั่งการของคณะรัฐมนตรีในการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนห้วยสัก 1720451880
อพท. เข้าร่วมพิธีเททองหล่อพระบรมราชานุสาวรีย์พระเจ้าพรหมมหาราช ประกาศอิสรภาพ 1720451160
อพท. และ มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมป์ หารือแนวทางยกระดับดอยตุงสู่แหล่งท่องเที่ยวยั่งยืนมาตรฐานสากล 1720161300