องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

Sustainable Management.

6 กลยุทธ์ เพื่อบรรลุยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวแห่งชาติ กรณีศึกษา ประเทศออสเตรเลีย 1667533380
การจัดการชายหาด กรณีศึกษาเมือง KATWIJK ประเทศเนเธอร์แลนด์ 1666336020