องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ความเสี่ยง และภารกิจหลักขององค์กร

1648800000
ขนาดตัวอักษร

รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 1 คลิกดู >>

- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 2 คลิกดู >>


 รายงานด้านความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานด้านความเสี่ยง ไตรมาส 1 คลิกดู >>


รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2565

- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 1 คลิกดู >>

- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 2 คลิกดู >>


รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 1 
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 2 
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 3 
- รายงานการวิเคราะห์ด้านการเงิน ไตรมาส 4 

รายงานด้านความเสี่ยงขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานด้านความเสี่ยง ไตรมาส 1 
- รายงานด้านความเสี่ยง ไตรมาส 2 
- รายงานด้านความเสี่ยง ไตรมาส 3 
- รายงานด้านความเสี่ยง ไตรมาส 4 

รายงานด้านภารกิจหลักขององค์กร ประจำปีงบประมาณ 2564
- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 1
- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 2 
- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 3 
- รายงานภารกิจหลัก ไตรมาส 4