องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

โครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ

1624521420
ขนาดตัวอักษร

ข้อมูลโครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชนและคณะอนุกรรมการ

 

โครงสร้างของคณะกรรมการองค์การมหาชน

- คณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (พพท.)

คำสั่งคณะกรรมการองค์บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 

คำสั่ง พพท. ที่ ๕/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการการจัดทำแผนขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษเชียงราย

คำสั่ง พพท. ที่ ๖/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คำสั่ง พพท. ที่ ๗/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองแผนงาน โครงการ และงบประมาณ

คำสั่ง พพท. ที่ ๘/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่ง พพท. ที่ ๙/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการติดตามการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์

คำสั่ง พพท. ที่ ๑๐/๒๕๖๓ เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการ อพท.

คำสั่ง พพท. ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการพิจารณารางวัล DASTA Award

คำสั่ง พพท. ที่ ๕/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลของ อพท.

คำสั่ง พพท. ที่ ๔/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ของ อพท.

คำสั่ง พพท. ที่ ๒/๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คำสั่ง พพท. ที่ ๑๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการ อพท.

คำสั่ง พพท. ที่ ๑๐/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนกลยุทธ์องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) 

คำสั่ง พพท. ที่ ๙/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการ อพท.(๑) รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ อพท.

คำสั่ง พพท. ที่ ๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง

คำสั่ง พพท. ที่ ๗/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง พพท. ที่  ๑/๒๕๖๐

คำสั่ง พพท. ที่ ๖/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขปรับปรุงคำสั่ง พพท. ที่  ๑/๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๓)

คำสั่ง พพท. ที่ ๔/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมอำนวยการจัดทำแผนพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)

คำสั่ง พพท. ที่ ๓/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คำสั่ง พพท. ที่ ๒/๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขปรับปรุง คำสั่ง กพท. ที่ ๑/๒๕๖๐

คำสั่ง พพท. ที่ ๑/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการสรรหาประธานกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

คำสั่ง พพท. ที่ ๑/๒๕๖๐ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

คำสั่ง พพท. ที่ ๖/๒๕๕๙ เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอำนวยการจัดทำแผนแม่บทการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษหมู่เกาะช้างและพื้นที่เชื่อมโยง

.- ค่าเบี้ยประชุมคณะอนุกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน