องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

กิจกรรมท่องเที่ยวและแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่พิเศษ

ฤดูกาลดอกบัวตองที่ภูป่าเปาะ 1669096380
25-26 พ.ย 2565 เชิญชวนเข้าร่วมพิธีเปิดลานคริสต์มาสภูเรือ ณ ลานคริสต์มาสภูเรือ 1668999120
16 พฤศจิกายน 2565 ประชุมหารือเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) จังหวัดเลย 1668564780
16 พฤศจิกายน 2565 ร่วมหารือ และติดตามความก้าวหน้าโครงการ Co-working space เรื่องพื้นก่อสร้างที่บริเวณสวนสาธารณะกุดป่อง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 1668563700
วนอุทยานภูบ่อบิด สัมผัสความฟินส์ใกล้ตัวเมือง 1668139080
28 กันยายน 2565 กิจกรรมสร้างการรับรู้และความเข้าใจในในกิจกรรมศึกษาศักยภาพและความเหมาะสมของเมืองและชุมชนที่สามารถพัฒนาไปสู่การเป็นเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของยูเนสโก (UNESCO 1664311380
 21-23 กันยายน 2565 กิจกรรมอบรม "การสร้างวิดิโออย่าง มืออาชีพ" ภายใต้โครงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโฆษณาและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวจังหวัดเลย 1664396580
11 กันยายน 2565 เปิดฤดูกาลท่องเที่ยว Phuho Ecotour 1663212480
26-27 กรกฎาคม 2565 สำนักงานพื้นที่พิเศษ 5 ได้จัดกิจกรรมยกระดับชุมชนตามเกณฑ์มาตรฐานการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน ตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนให้มีความเข้มแข็งและสอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ (พื้นที่สี่เหลี่ยมวัฒนธรรมล้านช้าง) ท่องเที่ยววิถีชุมชนตำบลปะโค อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 1659023820