องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คลังข้อมูล

มาตรฐานการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management Standard : STMS) 1718466120
คู่มือการวางแผนการดำเนินงานของแหล่งท่องเที่ยวตามเกณฑ์ GSTC-D VERSION 2.0 1718465520
คู่มือมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชน 1718465160
CBT Carbon Neutral คู่มือแนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนที่ปล่อยคาร์บอนอย่างสมดุล 1718463960