องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการ (กรณีการยืมและคืนพัสดุ) 1641193560
คู่มือการประกาศ พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 1627995360
คู่มือปฏิบัติงานบัญชี สำหรับเจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1625456820
คู่มือปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับเจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ 1617877320
คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณ สำหรับเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1625456940
คู่มือปฏิบัติงานการเงินและงบประมาณ สำหรับเจ้าหน้าที่การเงิน 1625457000
คู่มือกระบวนการพัฒนาและยกระดับกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 1625457540
เกณฑ์การพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนของประเทศไทย 1617876840