องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษ เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

1624524120
ขนาดตัวอักษร

พรฎ จัดตั้ง อพท.

            พรฎ.อพท. พ.ศ.๒๕๖๒

            พรฎ.อพท. พ.ศ.๒๕๔๖

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการว่าด้วยประมวลจริยธรรม

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยประมวลจริยธรรม พ.ศ.๒๕๕๔

ประกาศ หลักเกณฑ์ ด้านสวัสดิการ /ระเบียบ หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๖

            ประกาศ พพท. หลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอกหรือผู้ป่วยในสถานพยาบาลของเอกชน กรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน

            ประกาศ พพท. เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขกาประกันสุขภาพและการประกันอุบัติเหตุของผู้ปฏิบัติงาน

            ประกาศ พพท. ว่าด้วยค่าล่วงเวลา

            ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการลา พ.ศ.๒๕๕๘

            ระเบียบ อพท. ว่าด้วยการลา (แก้ไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑) พ.ศ. ๒๕๖๐

            ระเบียบ อพท. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษสำหรับเจ้าหน้าที่และลูกจ้างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ พ.ศ. ๒๕๖๑

            ประกาศ พพท. เรื่อง หลักเกณฑ์การเลื่อนระดับเจ้าหน้าที่ขององค์การ

            ประกาศ พพท. หลักเกณฑ์การกำหนดระดับและโครงสร้างเงินเดือนและค่าตอบแทนพิเศษของผู้ปฏิบัติงานขององค์การ

            ระเบียบคณะกรรมการบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ว่าด้วยการจ่ายค่าตอบแทนพิเศษตามผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และลูกจ้าง พ.ศ. ๒๕๖๑

            ประกาศ อพท. เรื่องแนวทางการปฏิบัติในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

ระเบียบ หลักเกณฑ์การพัฒนาทรัพยากรบุคคล /หลักเกณฑ์เกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๓

            ระเบียบ พพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘

            แนบท้ายระเบียบ พพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘

            ระเบียบ พพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร พ.ศ.๒๕๕๗

            หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานและเลื่อนเงินเดือนประจำปีของเจ้าหน้าที่ที่ผู้อำนวยการเห็นชอบ

ระเบียบ อพท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ปฏิบัติงานขององค์การ /การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

            ข้อบังคับ อพท. ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑ และ หมวด ๒

            ระเบียบ พพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการ อพท. พ.ศ. ๒๕๖๓

            ระเบียบ อพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การสรรหาผู้ปฏิบัติงานขององค์การ พ.ศ.๒๕๕๘

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่กลุ่มนักบริหาร

            หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกลูกจ้าง

ระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

            แนวทางการปฏิบัติในการบันทึกเวลาปฏิบัติงาน

            ระเบียบ พพท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างเจ้าหน้าที่กลุ่มงานปฏิบัติการ พ.ศ.๒๕๕๘